Loading...

Algemene Voorwaarden

Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Badjasparadijs.nl handelend onder de handelsnaam Badjasparadijs, gevestigd aan de Duinwijklaan 3, te Beverwijk. Badjasparadijs is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Haarlem met het inschrijfnummer 34298502. (BTW nummer NL142817077B01)

1.2 Door het plaatsen van uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en/of betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Badjasparadijs.nl behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in wel geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Prijzen

2.1 Alle prijzen op de website genoemd zijn in Euro’s, inclusief 21% omzetbelasting (BTW) en exclusief handelings- en verzendkosten.

2.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

2.3 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 

Levering

3.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt

3.2 Levering zal plaatsvinden binnen 1 tot 7 werkdagen binnen Nederland. Tenzij op de website anders is aangegeven. Indien de levertijd van 7 werkdagen niet zal worden gehaald, zal de klant een e-mail van Badjasparadijs.nl ontvangen waarin de juiste levertijd wordt vermeld. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met Badjasparadijs.nl te ontbinden, door dit schriftelijk (brief of e-mail) aan Badjasparadijs.nl te melden.

3.3 Alle op de website genoemde termijn zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3.4 Eventueel reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen nadat Badjasparadijs.nl het in voorgaande artikel (artikel 2.2) genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant terugstorten.

3.5 Nadat de klant het door hem/haar bestelde artikel heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen (7) werkdagen na ontvangst van het artikel, de onderliggende overeenkomst met Badjasparadijs.nl te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.

3.6 Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 3.5 van deze algemene voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Badjasparadijs.nl te melden. De klant dient het artikel in de juiste en ongeschonden verpakking, na overleg met Badjasparadijs.nl terug te sturen naar een door Badjasparadijs.nl vastgesteld adres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

3.7 Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Badjasparadijs.nl ingevolge artikel 3.5 van deze algemene voorwaarden heeft herroepen, zal Badjasparadijs.nl deze betalingen binnen (14) werkdagen nadat Badjasparadijs.nl het door de klant geretourneerde artikel heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. De verzendkosten die Badjasparadijs.nl heeft gemaakt om het artikel aan de klant to te zenden zullen in mindering worden gebracht. De klant ontvangt dus de gedane betaling retour minus de verzendkosten.

Heeft u geprofiteerd van de actie "geen verzendkosten" boven een bepaald bedrag en u stuurt een product terug waardoor uw resterende bestelling niet boven dit bedrag blijft dan brengen wij alsnog de verzendkosten in rekening.

3.8 Badjasparadijs.nl behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Badjasparadijs.nl of de leverancier van het artikel) is beschadigd.

3.9 Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Badjasparadijs.nl schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komen, zal Badjasparadijs.nl de klant hiervan schriftelijk (brief of e-mail) in kennis stellen. Badjasparadijs.nl heeft het recht om de waardevermindering van het artikel als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

3.10 Mocht uw pakket niet geleverd zijn? Meldt u zich dan binnen 7 werkdagen. Wij kunnen dan een onderzoek in laten stellen om het pakket te achterhalen. Na 7 werkdagen is dit onderzoek niet meer mogelijk.

Privacy

4.1 Indien u een bestelling plaats bij Badjasparadijs.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Badjasparadijs. Badjasparadijs.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

4.2 Badjasparadijs.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Overeenkomst

5.1 Een overeenkomst tussen Badjasparadijs.nl en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door Badjasparadijs.nl op haalbaarheid is beoordeeld.

5.2 Badjasparadijs.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

Afbeeldingen en specificaties

6.1 Alle afbeeldingen; Foto’s, tekeningen, etc. en (technische) specificaties; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, etc. op de website van Badjasparadijs.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Overmacht

7.1 Badjasparadijs.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht

7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmogelijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van Badjasparadijs.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

7.3 Badjasparadijs.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Badjasparadijs.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen

Klachten

8.1 Alle klachten,binnen 6 maanden, in verband met levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door Badjasparadijs.nl serieus in behandeling worden genomen.

8.2 De klant dient een klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Badjasparadijs.nl (via brief of e-mail).

8.3 Badjasparadijs.nl zal binnen (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Badjasparadijs.nl zal de klant hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

Communicatie

9.1 Badjasparadijs.nl is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Badjasparadijs.nl, dan wel tussen Badjasparadijs.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Badjasparadijs.nl

Intellectuele en industriële eigendomsrechten

10.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Badjasparadijs.nl geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

10.2 Badjasparadijs.nl garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Badjasparadijs.nl geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derden.

Diversen

11.1 Indien de klant aan Badjasparadijs.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is Badjasparadijs.nl gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant Badjasparadijs.nl een nieuw adres heeft doorgegeven.

11.2 Badjasparadijs.nl is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

Toepasselijke recht en geschillenregeling

12.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Badjasparadijs.nl is het Nederlandse recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Een badjas ruilen? zie badjas retour formulier.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Algemene voorwaarden achteraf betaalservice

Dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de consument die gebruik maakt van de achteraf betaalservice. Als u gebruik maakt van deze achteraf betaalservice, verklaart u akkoord te gaan met de volgende voorwaarden:

Voorwaarden gebruik achteraf betaalservice:

1. U bent als consument woonachtig in Nederland en heeft als Klant van Badjasparadijs.nl, producten en/of diensten afgenomen met een factuur- en afleveradres (geen postbus) in Nederland;

2. U bent 18 jaar of ouder;

3. Om de financiële risico's van deze betaaloptie te beperken, wordt uw bestelling getoetst bij Focum Commerce B.V. Op grond van deze toetsing wordt bepaald of Badjasparadijs.nl uw aanvraag voor achteraf betaling accepteert. Indien dit niet het geval is, wordt u gevraagd om de bestelling via een andere betaaloptie vooraf te voldoen;

4. U verklaart dat alle (aanvullende) gegevens benodigd voor de aanvraag van uw verzoek om achteraf betaling, correct zijn opgegeven en geeft toestemming uw gegevens te verwerken en online uw gegevens te toetsen bij Focum Commerce B.V., zodat we u direct kunnen laten weten of uw aanvraag is geaccepteerd;

5. U bent verplicht Badjasparadijs.nl op de hoogte te stellen van iedere adres en/of e-mail wijziging. Zolang wij geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres. Ongeacht het wel of niet doorgeven van een adres en/of e-mail wijziging blijft u aansprakelijk voor de betaling van het openstaande saldo. Adres en/of e-mail wijzigingen kunnen via de website van Badjasparaidjs.nl of schriftelijk via de klantenservice van Badjasparadijs.nl.

6. U verklaart dat u geen surseance van betaling heeft aangevraagd of verkeert in schuldsanering/bemiddeling (conform de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), niet failliet bent verklaard of onder curatele gesteld en er ook geen procedure loopt, welke zou kunnen resulteren in een faillissement of een onder curatele stelling.

Wijze van betalen:

1. Badjasparadijs.nl heeft de afhandeling van uw betaling uitbesteed aan Buckaroo Online Payment Services B.V. (www.buckaroo.nl). Indien uw aanvraag is geaccepteerd, ontvangt u naast de (digitale) factuur, kort daarna van Buckaroo ook een Email met betaalkoppeling. Op zowel de factuur als in de Email met betaalkoppeling staat aangegeven hoe u (na ontvangst van de goederen en/of diensten) de factuur dient te betalen.Mocht u het geleverde product willen ruilen of retourneren dient u alsnog de factuur te voldoen, aangezien de betaling is uitbesteed. Het aanschafbedrag van uw bestelling zal door badjasparadijs.nl zelf terug worden uitgekeerd.U kunt voor het ruilen of retourneren van uw badjas bestelling het volgende retourformulier invullen.

2. U erkent dat Buckaroo diensten aanbiedt ten behoeve van het verwerken van online betalingen van u aan Badjasparadijs.nl en dat Buckaroo in dat verband kennisgevingen en mededelingen weergeeft en/of zal weergeven en handelingen verricht danwel zal verrichten namens Badjasparadijs.nl, hetgeen ook als zodanig door u als een geldige en juiste kennisgeving, mededeling en/of handeling van danwel namens Badjasparadijs.nl wordt erkend.

3. Op onze factuur staat aangegeven hoe u (na ontvangst van de goederen en/of diensten) de factuur dient te betalen. Voor uw gemak ontvangt u van Buckaroo ook een Email met betaalkoppeling, waarmee u de factuur ook kunt betalen. Betaal altijd op tijd volgens de instructies die op de factuur staan of via de Email met betaalkoppeling. Daarmee voorkomt u extra kosten die aan u in rekening worden gebracht bij overschrijding van de betalingstermijn.

4. Voor het ontvangen van de Email met betaalkoppeling is het belangrijk dat u een correct Email adres opgeeft. Indien u een niet correct Email adres opgeeft, ontvangt u geen betaalinformatie via de Email met betaalkoppeling. U dient uw opgegeven Email adres dan ook op juistheid te controleren, alsmede de ontvangst van een Email met een betaalkoppeling van Buckaroo.

Betalingsvoorwaarden en betaaltermijn:
1. Het voor uw aankopen verschuldigde bedrag dient binnen een termijn van veertien (14) dagen na factuurdatum in zijn geheel, zonder enige aftrek of verrekening, door Buckaroo Online Payment Services B.V. ontvangen te zijn.
2. Indien u niet binnen veertien (14) dagen na datum factuur het gehele factuurbedrag heeft betaald, bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
3. Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft Badjasparadijs.nl het recht om bij iedere herinnering administratiekosten (ophogingen) in rekening te brengen. Deze ophogingen kunnen oplopen tot twaalf euro en vijftig eurocent (€ 12,50). Na het in rekening brengen van ophogingen, dient u het gehele factuurbedrag alsmede de ophoging(en) direct te betalen om verdere ophogingen en/of incassokosten te voorkomen.
4. Voor het toezenden van de betalingsherinnering en het in rekening brengen van ophogingen bij overschrijding van de betalingstermijn wordt gebruik gemaakt van het door u opgegeven en het door u op juistheid gecontroleerde Email adres. U ontvangt hiervoor een Email met betaalkoppeling. Het niet (kunnen) ontvangen van een Email met betaalkoppeling, laat onverlet dat u verantwoordelijk bent voor het op tijd betalen van het gehele factuurbedrag alsmede de in rekening gebrachte ophogingen.
5. Indien u ondanks onze sommatie en/of herinneringen niet het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de ophogingen) betaalt, dan draagt Badjasparadijs.nl onder deze algemene voorwaarden, vijfendertig (35) dagen na datum factuur, de gehele vordering jegens u (hoofdsom alsmede ophogingen en anderszins) over aan Focum Commerce B.V.

6. Indien een vordering wordt overgedragen aan  Focum Commerce B.V. bent u naast het betalen van de gehele vordering tevens aansprakelijk voor de buitengerechtelijke alsmede gerechtelijke incassokosten en is over het verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag tevens wettelijke rente verschuldigd. Na overdracht zal Focum Commerce B.V. contact met u opnemen hoe u kunt betalen en bent en blijft u aansprakelijk voor de betaling van het alsdan verschuldigde bedrag.

7. Na overdracht van de vordering bent u verplicht Focum Commerce B.V. (danwel het door haar ingeschakelde incassobureau) op de hoogte te stellen van iedere adres en/of e-mail wijziging gedurende de periode dat u verplicht bent tot betaling van het verschuldigde bedrag. Zolang zij geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de betaling van het alsdan verschuldigde bedrag. Het doorgeven van adres en/of e-mail wijzigingen aan Focum Commerce B.V. kan schriftelijk. De adresgegevens kunt u vinden op de website www.achterafbetalen.nl.

8. Indien u niet, niet volledig of niet tijdig het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de ophogingen) betaalt, kan dit gevolgen hebben voor eventuele goedkeuring door Focum Commerce B.V. van iedere volgende aanvraag van u voor achteraf betalen.

Privacy Statement van GarantieCheque B.V. en RiskSolutions B.V.:
Door te kiezen voor de optie achteraf betalen worden de door u ingevulde gegevens en betaalervaring(en) met u opgenomen in de database van Focum Commerce en Focum Solutions B.V. .
Focum Commerce en Focum Solutions B.V. kunnen deze gegevens – al dan niet in statistische vorm – (laten) gebruiken voor kredietwaardigheidtoetsing, acceptatie ten aanzien van de aanvraag van u voor de optie achteraf betaling, voorkoming en beperking van fraude, beperking van financiële risico’s van Focum Commerce B.V., Focum Solutions B.V. in een groep verbonden vennootschappen alsmede opdrachtgevers, relatiebeheer, analyses voor opdrachtgevers, strategische afwegingen en afwegingen vanuit management perspectief alsmede ontwikkeling van diensten en producten danwel op enig andere wijze zoals vermeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Aangezien badjasparadijs.nl de betaling uitbesteeds

Een badjas moet heerlijk zitten dat is een feit. Maar het liefst er ook nog eens leuk uitzien. Toch? Nou dat is nu mogelijk. Dames badjassen, heren badjassen, baby badjassen en kinder badjassen. U vindt het allemaal hier! En stuk voor stuk van goede kwaliteit en een lust voor het oog. Dit zijn de mooiste badjassen van dit moment! Of u nu op zoek bent naar een korte badjas, of een lange badjas, of een roze badjas, of een leuke badjas, of een stippen badjas, of een paarse badjas, of een heren badjas, of een kinder badjas, of een mooie badjas; dan bent u hier aan het juiste adres. U bent namelijk belandt in het badjas paradijs! Aan een saaie badjas kunnen we u helaas niet helpen, daarvoor kunt u overal terecht. Maar voor een badjas net even wat anders; is "this the place to be". Het assortiment aan badjassen is wisselend.

Vandaag dus niks gezien, kijk dan gerust volgende maand nog een keer. En heb je specifieke wensen, schroom het dan niet om contact met ons op te nemen. "The sky is the limit" op online badjassen gebied, bij Badjasparadijs. Zelf custom made badjassen zijn bij minimale afname van 20 stuks geen probleem. Ontwerp dus je eigen badjas! Leuk voor promotioneel gebruik, als kerstcadeau (kerstpakket), of voor een feestje! Echt het is allemaal mogelijk, hier bij Badjas paradijs!

Ook vindt u bij ons, o.a.: - gerpersonaliseerde badjassen vanaf 1 stuk - Nonnasol badjassen - Aegean Apparel badjassen - McGregor badjassen - Van Dijck badjassen - Badjassen met rits - Babybadjassen - Kimono badjassen - Badjas met naam - Grote maten badjas

Neem ook eens een kijkje bij onze collega bedrijven:

- Badjas.nl: straal in de ochtend met een badjas uit onze online badjassen collectie

- Badjassen.nl: een mooie badjas voor iedereen!

Webshop by JBOMedia
Fotografie: Zwart met suiker.nl